Porady Prawne Zielona Góra

Porady Prawne Zielona Góra

Porady Prawne Zielona Góra!


Podatek od nieruchomości jest najważniejszy i najbardziej wydajnym podatkiem lokalnym, należący do grupy podatków majątkowych o szerokim zakresie podmiotowym, jednolity ze względu na charakter własności podatników, zrównujący kategorie podmiotów fizycznych i prawnych Podatek ten regulowany jest ustawią a podatkach i opłatach lokalnych. Za podstawę opodatkowania przyjmuje się powierzchnię użytkową budynków i powierzchnię gruntów. Ważną cechą tego podatku jest to, ze jego wysokość nie ulega gwałtownym wahaniom, przez co zmiany w dochodach budżetowych z tytułu tego podatku nie są trudne do oszacowania, a także większe w porównaniu z innymi rodzajami podatków możliwości jego wyegzekwowania.


Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które pozostają w określonym stosunku prawnym dc nieruchomości w szczególności są jej właścicielami, posiadaczami samoistnymi użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chodzi o Porady Prawne Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/porady-prawne/ . Podatek od nieruchomości jest znaczącym dochodem każdej gminy. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W sytuacji zaś, gdy okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którymi budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.


Natomiast gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Zatem warto jest postawić na Porady Prawne Zielona Góra. Jeżeli natomiast w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Jeśli zaś obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek, jeżeli chodzi o Porady Prawne Zielona Góra. Niezmiernie istotnym dla potrzeb wymiaru i poboru podatku jest ewidencja nieruchomości, jaką prowadzą w systemie informatycznym organy podatkowe. Ewidencja ta zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach. Podstawę opodatkowania nieruchomości w gminie zgodnie z ustawą o nieruchomości stanowi: dla gruntów - powierzchnia; dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa; dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. a w przypadku budowli całkowicie. Zatem warto jest postawić na Porady Prawne Zielona Góra. Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli powstał w ciągu roku podatkowego - podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku podatku od nieruchomości osoby fizyczne mają obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach oraz obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części nakierowanego na Porady Prawne Zielona Góra.


Jednak nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę 

mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne jeżeli chodzi o Porady Prawne Zielona Góra. Z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powitał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powitanie tego obowiązku.


Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze 

decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Stawki w podatku od nieruchomości określa, w drodze uchwały, rada gminy, jednak nie mogą one przekroczyć rocznie: od gruntów; od budynków lub ich części; mieszkalnych; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych łub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarzącej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych; od budowli - 2% ich wartości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego.


Można wyróżnić kilka rodzajów zwolnień w podatku od nieruchomości, a mianowicie zwolnienie przyznane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych regulują przepisy ustawy z dnia 2 października 2003 r. zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Warto jednak postawić na Porady Prawne Zielona Góra. Jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być odjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd: Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, właściwych jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.