Wstawianie zębów na tle licznych przemian gospodarczych

Wstawianie zębów na tle licznych przemian gospodarczych

Wstawianie zębów! Co należy wiedzieć o przemianach gospodarczych?


W związku z przemianami gospodarczymi w latach 90-tych ubiegłego wieku, zwiększającym się długiem publicznym, rząd zdecydował się na dokonanie reformy podatkowej w Polsce. W 1991 roku nastąpiła zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w 1992 roku zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w 1993 roku wprowadzenia podatku od towarów i usług. Podatek VAT wszedł wżycie dnia 5 lipca 1993 roku za rządów Hanny Suchockiej. Prace na ustawą rozpoczęto już w 1991 roku, jednak sejm odrzucił projekt i ponowne prace nad ustawa rozpoczęto w następnej kadencji Sejmu. W tym czasie była większa aprobata parlamentarzystów dla zmiany systemu fiskalnego i dlatego wrócono do projektu ustawy. Prace nad nim przeprowadzane były w bardzo krótkim czasie iw czerwcu 1992 roku trafił na obrady Sejmu a 5 stycznia 1993 roku został przegłosowany. Świadomość znaczenia zmiany nie była powszechna, dlatego też ustalono na okres pół roku tzw. vacatiolegis Konieczność wynikała z faktu, że zapowiedź zastąpienia dotychczasowego podatku obrotowego, wyższym podatkiem VAT, budziła poważne obawy o wzrost cen. Warto tutaj wspomnieć, że ogromne w tym aspekcie mają firmy ukierunkowane na wstawianie zębów http://odent.pl/oferta/chirurgia_stomatologiczna_o3/ .


Obawy te nie potwierdziły się i przyrost cen był, jednak nie tak wysoki jak przewidywano. Natomiast wprowadzenie podatku VAT spowodowało spadek inflacji, która w 1992 roku wynosiła 44,4% ,w 1993 roku spadła do 37,6% a w1 994 roku spadła o kolejne 8,1 punktów procentowych i wynosiła 29,5%. Podatek VAT, był również bardzo skuteczny, już w 1994 roku wniósł do budżetu państwa o połowę więcej środków niż podatek obrotowy w ostatnim roku obowiązywania, jeżeli chodzi o wstawianie zębów.


Pomimo, że dla państwa wprowadzenie podatku VAT było dobrodziejstwem, dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku był kłopotliwy. Kłopotów nastręczały interpretacje przepisów, które okazywały się niejasne dla płatników podatku. Następowały ciągłe nowelizacje ustawy, co tylko w ciągu dziesięciu lat obowiązywania ustawy doprowadziło do ponad 30 nowelizacji. Polska chcąc przystąpić do Unii Europejskiej, była zmuszona ze względu na harmonizację przepisów w Unii Europejskiej do dostosowania podatku VAT do obowiązujących w Unii. Teoretycznie obniżone stawki VAT powinny obowiązywać w każdym państwie członkowskim na te same produkty. Jednak dla każdego kraju inne sektory są kluczowe dlatego próbuje wynegocjować preferencyjne stawki dla najważniejszych dla siebie produktów i usług. Od końca lat 90-tych ubiegłego wieku (za rządów Jerzego Buzka), Polska rozpoczęła negocjacje dotyczące dostosowania przepisów do obowiązujących w Unii i utrzymania preferencyjnych stawek podatkowych. Dzięki zdecydowanej postawie, Polsce udało się wynegocjować okresy przejściowe na stosowanie obniżonych stawek w budownictwie mieszkaniowym na dostawę nowych mieszkań, usługi budowlane i remontowe, usługi gastronomiczne w wysokości 7%; na niektóre książki i czasopisma specjalistyczne w wysokości 0% oraz na środki do produkcji rolnej, płody rolne w wysokości 3%. Okres przejściowy obowiązywał do 31 grudnia 2008 r. i dotyczył również akcyzy. Polska równocześnie zobowiązała się do podnoszenia stawek akcyzy na papierosy w latach 2002-2008, aż do osiągnięcia minimalnego poziomu podatku akcyzowego obowiązującego w Unii, jeżeli chodzi o wstawienie zębów w obecnym czasie.


Przepisów ustawy o podatku VAT nie stosuje się do organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie zobowiązującym prawem w Polsce przyjęta została zasada terytorialności podatku VAT. Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają czynności wykonywane w obrębie kraju, niezależnie, czy wykonujący je podmiot mieszka lub posiada siedzibę na terytorium kraju, czy poza jego granicami. W związku z tym, podatnikami podatku VAT są również podmioty, które mają miejsca zamieszkania albo siedzibę za granicą, ale wykonują czynności podlegające opodatkowaniu w Polsce osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem pracowników lub przy wykorzystaniu zakładu, urządzenia służącego prowadzeniu działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej. Ma to odniesienie, jeżeli chodzi o wstawianie zębów.


Ważne jest, że do omawianej grupy podatników nie stosuje się istnienia okoliczności związanych częstotliwością wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnikiem podatku VAT jest również importer towarów, bez znaczenia czy cło na towar zostało zawieszone, czy też całkowicie zwolnione. Wszystkie wymienione powyżej podmioty są podatnikami na mocy ustawy. Jednakże możliwe jest uzyskanie statusu podatnika za aprobatą Urzędu Skarbowego, ale tylko w jednym przypadku. Dotyczy to oddziałów osoby prawnej, pod warunkiem wykonywania przez ten oddział czynności podlegających opodatkowaniu oraz samodzielnego sporządzania bilansu.

W dziale XII ustawy z dnia 11 marca 2004 roku wyszczególnione są tzw. procedury szczególne, w ramach których znajdują się zwolnienia podmiotowe. Cecha charakterystyczną owych zwolnień jest fakt, że podatnik nie ma obowiązku sporządzania i składania deklaracji podatkowych oraz nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego, jak również nie korzysta z odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów towarów i usług. W ramach wymienionych procedur, zwolnieniu podlegają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli określonej wartości sprzedaży lub którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej a przewidywana wartość ich sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w ustawie. Powyższe zwolnienie jest dobrowolne i podatnicy mogą z niego zrezygnować pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia o takim zamiarze Urzędu Skarbowego przed rozpoczęciem miesiąca a w przypadku osób rozpoczynających działalność w przeddzień pierwszej czynności będącej przedmiotem opodatkowania. Ma to niekiedy nakierowanie na wstawianie zębów. Dotyczy to także transakcji związanych z kradzieżą, paserstwem, a także wykorzystywanej do popełnienia oszustwa w VAT itp. Na tej podstawie w obrocie wyłączonym z opodatkowaniu VAT mieszczą się także roszczenia odszkodowawcze dochodzone na drodze sądowej, jak również opłaty taryfowe nakładane za nielegalny pobór (kradzież) energii elektrycznej, gazu.  

Podobne stanowisko prezentuje również NSA w wyroku z 28.05.2010 r., I FSK 918/09, wmyśl którego Nielegalny pobór energii nie stanowi dostawy towarów, a wypłacane z tego tytułu odszkodowanie, w tym w wysokości opłat określonych w taryfach, nie jest wynagrodzeniem (płatnością) za dostawą towarów, lecz rekompensatą za poniesioną szkodą.


Natomiast z opodatkowania VAT nie jest wyłączona czynność — prawnie nieskuteczna, czy nieważna — jeżeli odpowiada ona w swej istocie takim samym czynnościom wykonywanym skutecznie przez podatników VAT. Na przykład opodatkowaniu VAT podlegać będzie prawnie nieskuteczne przeniesienie własności nieruchomości (bez zachowania formy aktu nota rialnego), dostawa towarów podrobionych; dostawy te swoim zakresem odpowiadają czynnościom opodatkowanym skutecznie wykonywanym przez podatników VAT (na przykład tzw. „podróbki” skutecznie konkurują z oryginalnymi, wykonanymi zgodnie z udzieloną producentowi licencją).  Nie zapominajmy jednak o aspektach związanych ze wstawianiem zębów. Z opodatkowania nie są także wyłączone otrzymane kwoty z tytułu tzw. bezpodstawnego wzbogacenia, np. w związku z wykonaniem nieprzewidzianych w projekcie prac. Przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT są czynności, czyli zdarzenia określone sytuacje prawne lub faktyczne, które powodują obowiązek ponoszenia przez podatnika obciążeń finansowych. Przez odpłata dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania wyrobami jako właściciel. Odpłatną dostawą towarów są także: przeniesienie prawa do rozporządzania wyrobami dokonane na mocy nakazu organu władzy publicznej, ewentualnie podmiotu działającego w jego imieniu, przeniesienie z mocy prawa własności towarów w związku z wypłatą odszkodowania, wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawarte na określony czas, lub umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności z zastrzeżeniem, że prawo własności zostanie przeniesione w następstwie umowy lub z chwila uiszczenia ostatniej raty, wydanie towaru na podstawie umowy komisu, wydanie towaru przez komisanta osobie trzeciej, ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego (spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego) a także zamiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe, jeżeli chodzi o wstawianie zębów. Odpłatne świadczenie usług na terenie kraju to każde świadczenie na rzecz innego podmiotu tj. osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędące z mocy prawa dostawą towarów, w tym również: przeniesienie prawa do korzystania zwartości niematerialnych i prawnych z pominięciem form w jakiej czynność została dokonana; ww nakierowaniu na wstawianie zębów także zobowiązanie do zaniechania lub akceptowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług w związku z nakazem organu władzy publicznej albo podmiotu działającego w imieniu tego organy lub nakazu wynikającego z uregulowań prawnych; nieodpłatne świadczenie usług niebędących dostawą towarów przeznaczonych na osobiste cele podatnika VAT lub jego pracowników oraz każde inne nieodpłatne świadczenie usług niemających związku z prowadzona działalnością gospodarczą, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w ramach dokonanego zakupu towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT w całości lub części.


Zgodnie z powyższym za termin odpłatne świadczenie usług można uznać każdą czynność wykonaną przez podatnika na rzecz drugiego podmiotu za wynagrodzeniem. Zatem dostawa towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, gdy dostawca towaru lub usługi została wykonana a dostawca towaru lub usługi jest płatnikiem podatku VAT zgodnie z ustawą. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem występuje nabycie prawa do rozporządzana towarem jak właściciel. Towary w związku z dokonaną dostawą są wysyłane lub przewożone do innego państwa członkowskiego, jeżeli chodzi o wstawianie zębów.

Czynności należące do przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem VAT to również import towarów lub usług. Import towarów obejmuje zakup i przewóz towarów od podatnika z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Przez import usług należy rozumieć usługi świadczone na terytorium RP z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę przekazywana jest podmiotowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami kraju. W ramach importu usług możemy wyszczególnić usługi turystyki wyjazdowej. W przypadku importu usług powstaje sytuacja, w której podatnikiem podatku VAT staje się usługobiorca-nabywca, na którym ciąży obowiązek naliczenia podatku należnego, bez prawa do jego odliczenia w podatku naliczonym nakierowanym na wstawianie zębów. Inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT to eksport towarów. Za Export towarów uważa się uregulowany przepisami celnymi i potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z terytorium jednego państwa do innego nie należącego do Unii Europejskiej. W związku z powyższym, aby nastąpił export towarów, wywóz ten musi być potwierdzony przez graniczny urząd celny. Zgodnie zart. 166 kodeksu celnego, wywozowi podlegają artykuły krajowe dopuszczone do wywozu, jeśli nie podlegają pod ograniczenie lub zakaz wywozu. Miejmy to na uwadze decydując się na wstawiane zębów.