Kredyt pod zastaw mieszkania a zwolnienie z odpowiedzialności

Kredyt pod zastaw mieszkania a zwolnienie z odpowiedzialności

Kredyt pod zastaw mieszkania a odpowiedzialność członków zarządu!


Członkowie zarządu ponoszą na podstawie przepisu art. 299 ksh odpowiedzialność odszkodowawczą deliktową. Sama odpowiedzialność posiada charakter specyficznej sankcji za zmierzające do bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce nieprawidłowości owocującej niezłożeniem w czasie, zakreślonym wniosku o ogłoszenie upadłości. Takie przedstawienie charakteru odpowiedzialności przeważa w literaturze oraz orzecznictwie. Należy tym również pamiętać decydując się na kredyt pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum .


Przesłankami odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. są więc powstanie określonego zobowiązania spółki z o.o. w czasie, w którym konkretna osoba była członkiem zarządu spółki (a więc niepowstałego później), i bezskuteczność egzekucji tego zobowiązania przeciwko spółce, czy to w czasie pozostania przez tę osobę członkiem zarządu, czy już po jej odwołaniu z zarządu. Jeżeli skład zarządu spółki z o.o. zmieniał się, to odpowiedzialność na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego pobór przeciwko spółce okazał się bezskuteczny. Osoba, która została odwołana uchwałą wspólników z funkcji członka zarządu spółki z o.o. nie ma już od tego momentu wpływu na prowadzenie spraw spółki oraz nie może jej reprezentować, co musi wyłączać jej odpowiedzialność za zobowiązania spółki, które powstały po jej odwołaniu. Jeśli więc zobowiązanie spółki z o.o. powstało już po odwołaniu konkretnej osoby z funkcji członka zarządu tej spółki, to nie ponosi ona odpowiedzialności za to zobowiązanie na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. nawet jeżeli jej wpis jako członka zarządu wciąż figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym - ma to jednocześnie zastosowanie, jeżeli chodzi o i kredyt pod zastaw mieszkania. Obecność takiego wpisu nie rozstrzyga o ponoszeniu przez tę osobę odpowiedzialności na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. W wyroku z dnia 25 listopada 2010 r., III CNP 3/10 zaznaczono, że objęcie odpowiedzialnością członka zarządu za wszystkie zobowiązania spółki, których podstawa jest w czasie obejmowania przez niego funkcji, również zobowiązań jeszcze niewymagalnych, jest uzasadniona tym, że ogłoszenie upadłości, o które członek zarządu powinien wystąpić, aby przeciwdziałać bezskuteczności egzekucji, powodowałoby wymagalność również zobowiązań nieposiadających tej cechy w odniesieniu do kredyt pod zastaw mieszkania.


Utratę statusu członka zarządu wywołuje złożenie rezygnacji oraz powiadomienie o tym właściwego organu spółki, śmierć członka zarządu, jego ubezwłasnowolnienie, likwidacja spółki, upadłość spółki, połączenie spółek, przekształcenie spółki, rozwiązanie spółki na podstawie art. 21 ksh, skazanie członka zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590, 591 ksh, pozbawienie prawa wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej na podstawie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego ukierunkowanego na kredyt pod zastaw mieszkania.


Zgodnie z treścią art. 299 § 2 Ksh członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże że: w należytym czasie doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki bądź wszczęto względem niej postępowanie układowe, albo że brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcia postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy bądź pomimo niezłożenia wniosku w określonym czasie bądź braku rozpoczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł żadnej szkody. Szczególnymi zarzutami w kwestii przesłanek zwalniających członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki są z pewnością zarzuty: potrącenia, przedawnienia i nadużycia prawa podmiotowego. Na wstępie trzeba nadmienić, że osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powinny to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Biorąc pod uwagę przesłanki ogłoszenia upadłości często zachowanie przedmiotowego terminu jest znacznie utrudnione. Przy czym bez znaczenia zostaje okoliczność kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli zrobił to inny wierzyciel spółki, ale odbyło się to w czasie właściwym, może okazać się, że członek zarządu nie będzie ponosił odpowiedzialności. Jednak złożenie wniosku pro forma bez faktycznego zamiaru kontynuowania postępowania nie powoduje zwolnienia członka zarządu. Musi on więc wykazać, że dokonał wszelkich niezbędnych czynności procesowych, aby kontynuować postępowania. Przez rozpoczęcie postępowania układowego trzeba także rozumieć postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. 


Spółka z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe, które wynikają z faktu bycia podatnikiem bądź płatnikiem. Mówi tak art. 26 i art. 30 § 3 Ordynacji podatkowej. Długi niewypłacalnej spółki z o.o. mogą być jednak zmuszone przejąć osoby upoważnione do reprezentowania oraz prowadzenia jej spraw: członkowie zarządu wskazujący na kredyt pod zastaw mieszkania. Przesłanki przeniesienia na nich odpowiedzialności wyznacza art. 116 Ordynacji podatkowej. Członkowie zarządu muszą liczyć się ze spłatą zaległości podatkowych wynikających z tytułu zobowiązań, których termin płatności minął w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. Odpowiadają również za powstałe w tym czasie zaległości traktowane na równi z zaległościami podatkowymi, np. nienależnie otrzymane zwroty podatków. Pobór długów z majątku spółki z o.o. musi być w całości albo w części bezskuteczna. Członek zarządu uwolni się od tej odpowiedzialności, jeżeli zastosuje pionierską przesłankę.


Nowatorską przesłanką uwolnienia się z odpowiedzialności jest wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja pozwoli na zaspokojenie tych zaległości w dużej części. W tym zakresie orzecznictwo sądowe przesądziło, iż chodzi o wskazanie mienia przez członka zarządu, a nie spółkę, i że wskazanie to musi się odbyć po ustaleniu bezskuteczności egzekucji względem spółki, a nie wcześniej. Także wskazanie praw majątkowych, które nie były zbyte w postępowaniu egzekucyjnym ani w prawomocnie zakończonym postępowaniu upadłościowym z powodu braku zainteresowanych nabywców, nie jest działaniem, które może uwolnić członka zarządu spółki od odpowiedzialności za jej zaległości składkowe. Chodzi tu oczywiście o mienie nieznane organowi, który prowadzi postępowanie w tej sprawie oraz nie jest objęte dotąd postanowieniem egzekucyjnym ukierunkowanym na kredyt pod zastaw mieszkania.


Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie przewiduje zaspokojenia pobieranej należności bądź jeżeli wierzyciel udowodni, że na skutek prowadzonej egzekucji nie otrzymał w pełni zaspokojenia swojej należności, może on domagać się zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wyszczególnieniem rzeczy oraz miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności oraz innych praw majątkowych, a także do złożenia przyrzeczenia według roty: Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. Przepis ten tyczy się sytuacji, kiedy przeciwko dłużnikowi została już rozpoczęta egzekucja oraz gdy została zakończona bez pełnego sukcesu. Można również żądać wyjawienia majątku przed rozpoczęciem egzekucji w aspekcie kredyt pod zastaw mieszkania.


Każda z przesłanek jest samodzielną podstawą wniosku o wyjawienie majątku, aby stwierdzić, że są małe rokowania w kwestii egzekucji komornik musi na złożony wniosek dokonać odpowiednich zajęć: ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub wierzytelności, które nie spowodują realnych możliwości zaspokojenia wierzytelności. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do zajęcia, wniosku nie można składać. Podstawą do pokazania braku rokowań co do skuteczności egzekucji będzie zwłaszcza takie Wysłuchanie wierzyciela, ale nie zawsze trzeba czekać tak długo. Można bowiem wystąpić do komornika z domaganiem się udzielenia informacji o stanie sprawy. Wniosek o wyjawienie majątku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika, w sądzie rejonowym, w obszarze właściwości którego dłużnik ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę. Raczej nie należy składać tego wniosku komornikowi, ponieważ musi on przekazać go do Sądu, co wydłuży postępowanie, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania.


Wniosek zaczynający postępowanie o wyjawienie majątku musi mieć w swojej treści żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku oraz przyrzeczenia. „Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia”, taki powinien być tytuł, musi spełniać warunki każdego pisma procesowego, oraz warunki przewidziane tylko dla tego wniosku. We wniosku trzeba więc wskazać komornika prowadzącego egzekucję oraz sygnaturę jego akt, a także opisać okoliczności uzasadniające wniosek. Wniosek wraz z załącznikami trzeba złożyć z odpisem i uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł. Najistotniejsze przy tym wniosku są dokumenty, jakie trzeba do niego dołączyć. Pamiętać trzeba, że musi to być odpis protokołu zajęcia bądź inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia. Brak tytułu wykonawczego, który znajduje się w aktach komornika nie jest przeszkodą rozpoznania wniosku. Odpis protokołu zajęcia nie powoduje wątpliwości, jeżeli chodzi o kredyt pod zastaw mieszkania. Tymi innymi dokumentami będą: wysłuchanie przed umorzeniem, zaświadczenie pokazujące, że na skutek prowadzonej egzekucji nie miało miejsca pełne zaspokojenie wierzytelności i postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku skuteczności bądź częściowej bezskuteczności. Jeżeli nie udowodni się przy pomocy tych dokumentów zasadności wniosku, sąd oddali taki wniosek.


Niektóre sądy wymagają składania pism uzasadniających wniosek w oryginałach, twierdząc, że jest to szczególny rodzaj postępowania egzekucyjnego, opartego zawsze o oryginały dokumentów. Jeżeli Sąd przychyli się do wniosku i zobowiąże dłużnika do złożenia przyrzeczenia oraz wykazu majątku. Sam wykaz jest to kilkustronicowy formularz, w którym dłużnik musi opisać stan posiadania. Aby to zrobić dłużnik musi być obecny na posiedzeniu w sądzie. Co w sytuacji, jeżeli dłużnik nie będzie współpracował? Jeżeli dłużnik bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się do sądu aby złożyć wykaz bądź przyrzeczenia albo będąc obecny wykazu jednak nie złoży bądź odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę albo nakazać przymusowe doprowadzenie i może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dłużnik powinien być pouczony w wezwaniu na posiedzenie, które będzie w pewien sposób ukierunkowane na kredyt pod zastaw mieszkania.


Oznacza to, że w niektórych przypadkach problematyczni dłużnicy mogą być doprowadzeni przez policję albo nawet trafić do aresztu za swoje długi. To jeden z nielicznych przypadków więzienia za długi. Oczywiście, wierzyciel musi w pierwszej kolejności opłacić zaliczkę na koszty tego aresztu, co powoduje, że realnych aresztów nie jest wcale tak dużo. Ważne jest również to, że po wydaniu postanowienia o ujawnieniu majątku sąd z urzędu przesyła wniosek o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. O takiej ewentualności należy informować dłużnika już w pierwszych wezwaniach do zapłaty.

Zarząd spółki z o.o. może być jedno albo wieloosobowy. Członkami zarządu mogą być osoby spośród wspólników albo spoza ich grona. Zastrzega się jedynie, że mają to być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnie oraz nieubezwłasnowolnione. Funkcji członka zarządu nie mogą pełnić sprawować skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które w niektórych sytuacjach muszą zdecydować się na kredyt pod zastaw mieszkania. Chodzi między innymi o przestępstwa przeciwko mieniu, ochronie informacji, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi. Urząd skarbowy może przenieść odpowiedzialność za podatki niezapłacone przez spółkę z o.o. na wspólników tylko w sytuacji, gdy są bądź byli jednocześnie członkami zarządu. Przeniesienie na nich odpowiedzialności jest oczywiście zależne od spełnienia wcześniej wymienionych przesłanek wskazanych w art. 116 Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy orzeka w formie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich za czyjeś zaległości podatkowe. Inne zasady odpowiedzialności obowiązują w przypadku spółki z o.o. w organizacji, która nie posiada zarządu. Za zaległości podatkowe odpowiada jej pełnomocnik, ale jeśli nie został on powołany, wspólnicy. Ponoszą oni odpowiedzialność na analogicznych zasadach jak członkowie zarządu.